Saturday, May 31, 2008

ရင္ခတ္လႈိင္း


နွလံုးသားဒဏ္ရာ ကုစားဖို႕ခက္လွခ်ည္ရဲ႕၊

မိဘမဲ့သူငယ္ေလးတေယာက္၊
ကူညီမဲ့သူ အေျမာက္အမ်ားၾကား၊ ကယ္သူမဲ့လို႕၊
ဘယ္သူ႕ကိုရင္နာရမလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကို ၾကင္နာရမလဲ၊
ဘယ္သူ႕ကိုကိုးစားလို႕၊ ဘယ္သူ႕ကို ေအာ္ေခၚရမလဲ၊

လမ္းစရွာမရ၊

ေရနည္းငါးေလး၊ ဖတ္ဖတ္လူးကာ၊
အစာမဝလို႕လား၊ ေရငတ္လို႕လား၊
အစာမဝေပမဲ့၊ ဝမ္းကပူလို႕

ေဖာေရာင္ေနတဲ့ ခႏၶာကုိယ္က၊
ေလဒဏ္၊ေနဒဏ္ေၾကာင့္လား
ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါပိုးမြားေၾကာင့္လား၊
ေမေမ့ ေသေကာင္ထဲက အပုတ္နံ႕ေၾကာင့္လား၊

ကူပါဗ်ာ၊ ကယ္ပါဗ်ာ ေအာ္ခ်င္ေပမဲ့၊
အသံလႈိင္းေပ်ာက္လို႕
ရင္လႈိင္းဘဲခတ္ေနတယ္၊
ေရငတ္လြန္းလို႕၊ မ်က္ရည္မထြက္ရက္ဘူး၊
ခႏၶာကိုယ္ထဲက ရွိေနတဲ့ ေရေတြကုန္မွာပိုစိုးမိတယ္၊

က်ေနာ့ကိုေတာ့ တဆိတ္ကူပါ
က်ေနာ့မွာလည္း
ဖခံုးနွစ္ခုၾကား၊ ေခါင္းေပါက္တယ္ေလ၊
ေလေကာင္းေလသန္႕လိုတယ္၊
ေရလိုတယ္၊ အစာလိုတယ္၊
ေခါင္းမိုးလံုတဲ့ ေနစရာေလးတခုလိုေသးတယ္ေလး။..... လားရႈိးသူ


Speeding Ticket

There is none righteous, no, not one. Romans 3:10

I had been driving in Singapore for 34 years when I received my first summons for speeding! It was not the first time I had exceeded the speed limit, but it was the first time I had been fined for doing so.

My first reaction was one of disgust. But as I contemplated the spiritual lesson, I realized that no matter how long I had been driving without a ticket, I was still accountable.

If I can break such a clearly defined law as a speed limit, think how easy it is to break God's perfect law, which covers every aspect of life. No one, no matter how moral or religiously fervent, can keep it perfectly.

Paul wrote, " By the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin" ( Romans 3:20 ). Keeping the law can;t save us; rather, through the law we become aware of our sin (3:7-12). That's why God sent His Son to save us. We need the righteousness of Jesus, because we can;t be justified through our good deeds. Paul concluded, we are " justified by faith apart from the deeds of the law" ( v. 28).

If you have put your faith in Christ, you can say with Paul, " Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, and whose sins are covered; blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin" ( Romans 4:7-8). ... C.P Hia

And can it be that I should gain
An interest in the Savior's blood?
Died He for me, who caused His pain?
For me, who Him to death pursued? .... Wesley

God's law shows us a need that only God's grace can supply.

Wednesday, May 28, 2008

Finally Home

If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also. John 14:3

Jan and Hendrikje Kasper sailed into United States waters in January 1957. Their family of 12, along with other Dutch immigrants on board the Grote Beer, crowded on deck to catch their first glimpse of the Statue of Liberty in New York Harbor.

That initial view of Lady Liberty was exciting and emotional. They had just endured an arduous 11-day journey across the sea on a no-frills voyage. They had left many friends and family members behind in The Netherlands. They had experienced rough seas brought on by a hurricane and had dealt with seemingly endless seasickness. But now-- finally-- they had arrived. This would become their new home.

Someday, those of us who have trusted Jesus Christ as our personal Savior will leave this life and go to the place He has prepared for us (John 14:3). They journey may be difficult or uncomfortalbe, but we certainly look forward to the final destination.

Composer Don Wytzen wrote the music for a wonderful song that pictures our earthly life as a "tempestuous sea." It ends with these words:

Just think of stepping on shore-- and finding it heaven!
Of touching a hand -- and finding it God's!
Of breathing new air--- and finding it celestial!
Of waking up in glory-- and finding it home!

When we see Jesus face to face for the first time-- we will be " finally home."--- Cindy Hess Kasper

Those who love and serve God on earth will be right at home in heaven.

Are We Listening?

Be doers of the Word, and not hearers only, deceiving yourselves. James 1:22

A fascinating film made in 1950, The Next Voice You Hear, tells a story of a family with a typical amount of trials and tensions. Then, one night, the voice of God speaks on the radio. But not just their radio.... Gods' voice is heard throughout the world on every radio, saying the same thing at the same time.

At first people react with disbelief, then fear. After several days of hearing " The Voice," however, people's attitudes, actions, and priorities begin to change. The impact of what God was saying directly affected how they lived their lives.

I have heard people say, "If only God would talk to me! If He would just tell me what to do, I would do it." The simple fact is that God has already spoken to us through His Word, the Bible. Do we listen to Him as He speaks?

The Psalmist desired to obey God's Word "continually, forever and ever' (199:44). And James warned about ignoring it when he said, " Be doers of the Word, and not hearers only, deceiving yourselves' (James 1:22).

How would you respond if God began to speak to you on your radio? We can be thankful that God does speak to us... not on the radio but in the Scriptures. May we be wise enough to listen and obey. ....... Bill Crowder

Instill within my heart, dear Lord,
A deep desire to know Your Word;
I want to learn to hear Your voice
So that Your will becomes my choice. ... D. De Haan

In God's works we see His Hand; in His Word we hear His heart.


ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္ကို နားေညာင္းေတာ္မူလ်က္၊ အလိုေတာ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္နိုင္ၾကပါေစလို႕။ ဘုရားရွင္၏မြန္းမံျခင္း၊ နွလံုးသားကို ခံယူလ်က္ ကၽြနု္ပ္တို႕၏ေန႕စဥ္အသက္တာကို ဘုရားရွင္၏ လက္ေတာ္အပ္ႏွံ၊ ေလွ်ာက္လွမ္းျပီး ေအာင္ျမင္မႈ႕ ပန္းတိုင္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႕။

Tuesday, May 27, 2008

Can We Really Hear From God?

Be still, and know that I am God. Psalm 46: 10

A friend of mine who leads spiritual retreats once told me that not one person who has followed his regimen of a silent retreat has failed to hear from God. Intrigued and a bit skeptical, I signed up for a 5-day retreat. We had much free time and just a few requirements, such as the assignment to spend 2 hours praying each day.

I doubt I had devoted more than 30 minutes to prayer at any one session in my life. The first day I wandered to a meadow and sat against a tree. How long will I stay awake? I wandered. To my great fortune, a herd of 147 elk in their natural habitat is enthralling and, eventually, boring. Yet after a while the very placidity of the scene began to affect me. Over the next few days I said many words to God. I was turning 50, and I asked for guidance on how I should prepare my soul for the rest of life. Many things came to mind while sitting in a field for hours at a time. I had to agree that I had indeed heard from God.

When Elijah stood before the Lord on Mount Horeb, he didn't meet Him in the wind, earthquake, or fire. Rather, God spoke in a "still small voice" (I Kings 19:11-12).

I'm more convinced than ever that God finds ways to communicate to those who truly seek Him--especially when we lower the volume of the surrounding static. ...Philip Yancey

Speak, Lord in the stillness, while I wait on Thee;
Hushed my heart to listen, in expectancy. .... Grimes

God speaks to those who are quiet before Him.

က်မခုတေလာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေသြးခ်င္းညီေနာင္မ်ား ကို သတိယတယ္၊ သူတို႕ ကိုကူညီမဲ့သူေတြေရာက္လာပါေစ။ ဘယ္ကဘဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုျပီး ဆုေတာင္းတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဘုရားက ဘာေၾကာင့္ နုတ္ဆိတ္ေနရတာလည္း ဆိုတာကိုစဥ္းစားမရ၊ ေဒါသေတြထြက္၊ ဟိုသတင္းဖတ္လည္းဒါ၊ ဒီသတင္းဖတ္လည္းဒါ၊ ဟိုလူ႕ ဘေလာဂ့္ဖတ္ ဒီအေၾကာင္း၊ ဒီလူ႕ ဘေလာဂ့္ဖတ္ ဒီအေၾကာင္းဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့၊ မလည္ေတာ့ဘူး၊ သတင္းလည္း မဖတ္ေတာ့ဘူး၊ ဘုရားနဲ႕က်မ၂ ဦးတည္း ဆုေတာင္းတယ္၊ တိုင္တည္တယ္။
မေန႕က ျမန္မာျပည္မွာရွိေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေျပာေတာ့၊ သူတို႕လူငယ္ေတြက ကူညီဖို႕ သြားၾကတယ္တဲ့၊ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ လစ္လွ်ဴ ရႈထားတဲ့ ရြာေတြ အမ်ားၾကီးတဲ့၊ သူတို႕လည္း ဟိုပတ္ဒီေရွာင္နဲ႕ သြားရေတာ့၊ အလွဴ ပစၥည္းက မ်ားမ်ား မသယ္နိုင္ဘူးေလ၊ ဆန္ေတြေပးေတာ့၊ ကုန္မွာစိုးလို႕၊ ငရုပ္ဆံုေလးမွာေထာင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ဘဲခ်က္စားတယ္တဲ့။
ရြာလံုးကၽြတ္၊ (လူဦးေရ ၁၅၀၀ ေလာက္ရွိေသာ )ဆံုးသြားတာကို၊ စရင္းက ၅၀၀ ဘဲေရးထားၾကတယ္တဲ့၊ တရြာကေတာ့ အေမေရာ၊ အေဖေရာ၊ သားခ်င္းေတြပါဆံုးသြားတဲ့ ၂လ သားအရြယ္ ကေလးတေယာက္က သစ္ပင္ဆံုခြမွာ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တယ္တဲ့ေလ။
ကူညီမယ္လို႕ေျပာတာကို လက္မခံေပမဲ့ ဘုရားက လူတခ်ိဳ႕ကိုလႊတ္ေပးေနပါလားလို႕ အမွတ္ယ၊ ေက်းဇူးတင္မိတယ္၊ ဘုရားက က်မကို စိတ္မပူဖို႕ေျပာေနတယ္ေလ။
ျငိမ္ဝမ္လ်က္ ေနၾကေလာ့၊ ငါကားဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့၊ ဆာလံက်မ္း ၄၆း ၁၀.

Sunday, May 25, 2008

Gone The Sun

Your sun shall no longer go down.... for the Lord will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended. ( Isaiah 60 : 20 )

In 1862, during the US Civil War, General Daniel Butterfield wanted a new melody for " light our." And so, without any musical training, he composed one in his head.

Years later, the general wrote, " I called in someone who could write music, and practiced a change in the call of 'Taps' until I had it suit my ear, and then.... got it to my taste without being able to write music or knowing the technical name of any note, but, simply by ear, arranged it." General Butterfield gave the music to the brigade bugler, and the rest is history.

While there are no official lyrics to the hauntingly familiar strains of "Taps," here is a commonly accepted version of one verse:

Day is done, gone the sun,
From the hills, from the lake, from the sky;
All is well, safely rest, God is nigh.

What a comforting lyric as faithful members of the military are laid to rest! And what hope in the acknowledgment that God is near, even... especially... in death!

At a time when death and evil reigned, the prophet Isaiah anticipated a day when death itself would die. " Your sun shall no longer go down," he wrote to Israel, "for the Lord will be Your everlasting light" (60:20).

For those who follow Jesus, the strains of "Taps" are not a funeral dirge but a song of hope. "The days of your mourning shall be ended" (v.20). All is well. God is nigh. ....... Tim Gustafson

Sunset in one land is sunrise in another.


ဒီကေန႕ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တခုလံုးအတြက္ ေအာက္ေမ့သတိယဖြယ္ေသာေန႕ (Memorial day)ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ ပထမကမာၻစစ္ မွစ၍ ယခုေခာတ္အီရတ္ စစ္ပြဲထိတိုင္ ေသာ
စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့၍ တိုင္းျပည္တြက္ အသက္ေပး၊ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္ စစ္သူရဲေကာင္းတို႕ကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ၊ ေအာက္ေမ့ေသာ ေန႕ျဖစ္ပါသည္။
ဤေန႕ရက္၌ က်မလည္း ျမန္မာျပည္ၾကီး အဂၤလိပ္လက္ထက္၊ ဂ်ပန္လက္ထက္ မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ရန္ ၾကိဳးပမ္းပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ၊ က်မအဖိုးနွင့္တကြ အာဇာနည္ ရဲေဘာ္ၾကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါ၏။ အသက္ေသြး၊ ေခၽြးနွင့္ ေပးဆပ္ကာရယူထားေသာ လြတ္လပ္ေရးၾကီးသည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးၾကီး ျဖစ္ပါေစ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါ၏။
စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ေရး အတြက္အသက္၊ ေသြးေခၽြး၊ ေပးဆပ္၊ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲေဘာ္ ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ထာဝရဘုရား၏ အလင္းေတာ္ ကြယ္ေပ်ာက္မသြားေၾကာင္းကို ေျပာၾကားရင္း ခြန္အားေပးလိုပါ၏။
သားေကာင္းရတနာမ်ား ျဖစ္ပါေစ။

Building Bridges

Barnabas took him and brought him to the apostles. Acts 9:27

A new believer recently attended our worship service. He had long, multicolored, spiked hair. He was dressed in dark clothes and had many piercings and tattoos. Some gaped, and others just gave him that "It's good to see you in church, but please don't sit next to me" smile. Yet there were some during the greeting time who went out of their way to welcome and accept him. They were bridge builders.

Barnabas was that bridge builder for Saul (also called Paul). When Saul arrived in Jerusalem 3 years after his conversion, many disciples were afrid of him and doubted his transformation (Acts 9:26). He didn't receive a warm welcome from the Jerusalem church greeters for good reason. Saul had a terrible reputation for persecuting Christians! But Barnabas, a Jewish convert, believed God's work of grace in Saul's life and became a bridge between him and the apostles(v.27).

Saul needed someone to come alongside him to encourage and teach him, and to introduce him to other believers. Barnabas was that bridge. As a result, Saul was brought into deeper fellowship with the disciples in Jerusalem and was able to preach the gospel there freely and boldly.

New believers need a Barnabas in their lives. Find ways that you can be a bridge in the lives of others. .... Marvin Williams

Oh, I would be to others
A cheering ray of light,
Inspiring them with courage
To climb some newfound height!....Bosch

Be a bridge of encouragement to someone today.

က်မတို႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေသာအငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားအတြက္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္နိုင္ၾကပါေစလို႕။ အငယ္ဆံုးေသာသူ ဆိုသည္မွာ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊ ဆင္းရဲ ေသာသူ၊ မုဆိုးမမ်ား ဟု က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Saturday, May 24, 2008

Seize The Day

My times are in Your hand. ...Psalm 31:15

Before entering the broadcasting field, Jim Valvano led the North Carolina State championship. Then cancer developed in his lower back. Invited to address the Duke University squad, Jim had this to say: " Life changes when you least expect it to. The future is uncertain. So, seize this day, seize this moment, and make the mostof it."

God gives us an urgent directive in Hebrews 3:13, "Exhort one another daily, while it is called 'Today,' lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin." Why is there such a strong insistence on today?

It may be that today, this very day, could be the last one in our time here on earth. Today may be your last opportunity to accept God's gift of salvation, or if you know the Lord already, to share His love with a friend or loved one.

James has this warning about presuming upon our tomorrows: "You do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away" (4:14).

Seize the opportunities that God gives you today. That's sound advice... not just for basketball players, but for all of us........Vernon Grounds

Redeem the time... God only knows
How soon our little life may close;
As every passing moment flows'
Redeem the time! ..... Anon.

Plan as though you'll be living for a century; live as though you'll be leaving today.

Friday, May 23, 2008

Can't control!

There has lot of words to say, lot of things to show,
lot of thought to share, but that become just a dream.
My mind is dying with something, somewhere, somehow and some....
I lost my hope, my dream, and everything that I had.
Who am I going to blame,
What am I going to do,
Where could I find my escape,
Help me, help me, help me.....

Lot of questions came out of my mind,
But there has no single answer for it.
God seems so silent in this time,
What do I do;
You know that I can't be by myself;
Need Your help in my life and all that questions.
Don't ignore me , please.
Let me escape from my dream.
Let me escape from my dreams
And let me escape from my dreams...... Lashiothu

Tuesday, May 20, 2008

Spelling Bee

Your Word I have hidden in my heart. Psalm 119:11

My wife and I stayed up late to watch a TV program we found exciting .... the Scripps National Spelling Bee. It was fascinating to watch middle- school children as they recited the correct spelling for some of the most difficult words imaginable.

Anticipation grew as one contestant after another was disqualified. Finally, only 13-year-old Katharine Close remained. One word stood between her and the world championship. With little hesitation, Katharine correctly spelled the word ursprache.

Obviously, Katharine can spell! But it;s possible to know how to spell a word, yet not understand its meaning.
As believers in Jesus Christ, it's vital for us to know God's Word, the Bible. Our goal is not to accumulate knowledge but to internalize His Word so that we can be equipped in our walk of faith.

When we know God's Word, it keeps our spiritual walk from slipping (Psalm 37:31). It satisfies the hunger of our souls (Jer 15:16). And it is a key weapon in facing temptations and trials(Matt.4:1-11; Eph 6:10-18).

Let's make it our aim to know the Word. Then, when facing life's challenges, we can be ready for any situation(IITim3:16-17). ......Dennis Fisher

My hunger for the truth He satisfied;
Upon the word, the Living Bread, I feed:
No parching thirst I know, Because His grace,
A pool of endless depth, supplies my need. ....... Sanders


To the wise, God's Word is sufficient.

Sunday, May 18, 2008

God's strong Hands

ယာကုပ္သည္ တေယာက္တည္း ေနရစ္၍ လူတဦးသည္ မိုးလင္းသည္တိုင္ေအာင္ သူနွင့္လံုးေထြးေလ၏၊ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃၂ း ၂၄ )

Jacob was left alone; and a Man wrestled with him until the breaking of day. (Genesis 32:24)In Genesis, it seems that almost every person and family mentioned is dysfunctional. The text is filled with accounts of jealousy, anger, violence, and deception that leave a trail of damaged relationships. Even Noah, Abraham, Isaac and Jacob-- lauded as heroes of faith in Hebrews 11 display flawed character and spiritual lapses. But God never leaves them that way.

Jacob defrauded his older twin Esau, who swore to kill him (Gen 27:41). Then, before the estranged brothers would face each other after 20 years, Jacob wrestled with God. When asked his name, the conniving younger brother finally admitted who he was; 'Jacob' the deceiver (vv. 24-27). That marked a spiritual turning point.

Noted preacher Carlyle Marney said that because God doesn't give up on us, we should not give up on ourselves. " The last person on earth you will forgive a weakness is yourself," Dr. Marney wrote. "Only in the gospel can men go on loving themselves. Wait on God! See what His strong hands will fashion out of your defection."

When we have turned back, God can turn us around. When we have destroyed, God can rebuild. " Christ in the strong hands of God conquering my defection. This is the gospel." ........ David McCasland

Though weak and helpless in life's fray
God's mighty power shall be our stay;
Without, within, He'll set us free...
His strength will give us victory...... D. De Haan

There is victory in surrender when we are conquered by Christ.

Thursday, May 15, 2008

Pleasing God – Thoughtful Worship

“And when you pray, don’t be like those people who don’t know God. They continue saying things that mean nothing, thinking that God will hear them because of their many words.” Matthew 6:7 (NCV)


*** *** *** ***

Jesus’ command to “love God with all your mind” is repeated four times in the New Testament. God is not pleased with the thoughtless singing of hymns, perfunctory praying of clichés, or careless exclamations of “Praise the Lord” uttered because we can’t think of anything else to say at that moment.

If worship is mindless, is it meaningless. You must engage your mind.

Even biblical terms can become tired clichés from overuse and as we stop thinking about their meanings. It’s so much easier to offer platitudes in worship instead of making the effort to honor God with fresh words and ways.

· Try reading Scripture in different translations and paraphrases. It will expand your expressions of worship.

· Try praising God without using the words praise, hallelujah, thanks, or amen. Instead of saying, “We just want to praise you,” make a list of synonyms and use fresh words like admire, respect, value, revere, honor, and appreciate.

· Be specific. If someone approached you and repeated, “I praise you!” ten times, you’d probably think, “For what?” Wouldn’t you rather receive two specific compliments than twenty vague generalities? Is it possible God would, too?....Rick Warren

Wednesday, May 14, 2008

Surprise Me!

ထာဝရဘုရား မိန္႕ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အၾကံအစည္သည္ သင္တို႕၏ အၾကံအစည္နွင့္ မတူ။ ငါ၏အက်င့္သည္လည္း သင္တို႕၏ အက်င့္နွင့္မတူ။
( ေယရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၅၅ း ၈ )


"My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways,"
(Isaiah 55 : 8
)


When our family went out for an ice cream cone, my dad would ask my mother what flavor she's like. Often she would reply, " Surprise me!" to God? A lot of us are a little scared to do that. Yes, we have faith that God is good and that He loves us. Yet we're afraid we won't like what He chooses for us.

Throughout the Bible we read that God delights in doing the unexpected. Sometimes it's folding back the waters for His people to cross a sea on dry ground ( Ex. 14;21-22). Or forgiving and embracing those who repent of their sin (Ps.130:1-4). Jesus' time on earth was filled with amazing events that pointed people to His Father- He turned water into wine, calmed storms, healed the sick, and raised the dead.

What kind of God do we serve? One who is not confined by our finite imagination (Eph 3: 20). God's thoughts and ways are not like ours (Isa. 55:8), and He wants to bless us with far more than a special flavor of ice cream. He delights in His children who trust Him and are willing to say, "Surprise me, Lord!" .... Cindy Hess Kasper

O Lord, give me the grace to be
Content with what You give to me.
No! More than that, let me rejoice
In all You send me- --it's Your choice!...... Anon.

Those who let God provide will always be satisfied.

Tuesday, May 13, 2008

True Trust

ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္ လည္း မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သူ၌ထင္းရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း။ ရွင္ေယာဟန္ ၉ း ၃

Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. John 9 : 3


If you didn't know him, you might think Nick Vujicic has everything going for him. Nick has never had a sore arm. Hi's never had knee problems. He's never smashed his finger in a door, stubbed his toem or banged his shin against a table leg.

But that's because Nick doesn't have a shin. Or an arm. Nick was born with no arms and no legs. Before you begin to feel sorry for Nick, read his words. "God won't let anything happen to us in our life unless He has a good purpose for it all. I completely gave my life to Christ at the age of 15 after reading John 9. Jesus said that the reason the man was born blind was 'so that the works of God may be revealed through him.' I now see that glory revealed as He is using me just the way I am and in ways others can't be used." Nick travels the world to spread the gospel and love of Jesus.

Nick says, "If I can trust in God with my circumstances, then you can trust in God with your circumstances... The greatest joy of all is having Jesus Christ in my live and living the godly purpose He has for me."

Can we say that? Can we look beyond our limitations and have the same trust in God that transformed a man with no arms or legs into a missionary for Jesus? .... Dave Branon

Lord, shape my life as only You can,
Guiding each day by Your loving plan;
Take what You need and give what You will;
My life is Yours to use and to fill. .... Branon

Trusting God turns problems into opportunities.

Monday, May 12, 2008

Reframing The Picture

As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings,.... so the Lord alone led (Jacob). Deuteronomy 32: 11- 12

For 3 months I had a ringside seat or should I say a bird's-eye view of God's amazing handiwork. ninety feet above the floor of Norfolk Botanical Garden, workers installed a web cam focused on the nest of a family of bald eagles, and online viewers were allowed to watch.

When the eggs hatched, Mama and Papa Eagle were attentive to their off-spring, taking turns hunting for food and guarding the nest. But one day when the eaglets still looked like fuzz-balls with beaks, both parents disappeared. I worried that harm had come to them.

My concern was unfounded. The web cam operator enlarged the camera angle, and there was Mama Eagle perched on a nearby branch.

As I pondered this "reframed" picture, I thought of times when I have feared that God had abandoned me. The view in the forest heights of Virginia reminded me that my vision is limited. I see only a small part of the entire scene.

Moses used eagle imagery to describe God. As eagles carry their young, God carries His people (Deut. 32:11-12). Despite how it may seem, God "is not far from each one of us" (Acts 17:27). This is true even when we feel abandoned....... Julie Ackerman Link

Under His wings I am safely abiding;
Though the night deepens and tempests are wild,
Still I can trust Him .... I know He will keep me;
He has redeemed me and I am His child...... Cushing


Because the Lord is watching over us, we don't have to fear the dangers around us.


Saturday, May 10, 2008

Churches are praying for Myanmar ( www.DesiringGod.org )

6 Ways to React to the Cyclone

May 6, 2008 | By: John Piper
Category: Commentary

As the carnage from Cyclone Nargis moves toward 50,000 dead and beyond, there is a way to pray and act:

1. Be softened to the pain nearby.

The Good Samaritan knew nothing of the calamities in first century Burma, but was commended by the Lord for mercies at hand (Luke 10:25-37).

2. Pray for the followers of Christ in Myanmar:

 • That they would be still and know that God is God (Psalm 46:10; 100:3).
 • That they would be awakened from the illusion that this life is long or sure or the main point of eternal existence (James 4:14).
 • That they would be given a new vision of the supreme value of Christ who promises his followers that famine, nakedness, and death will not separate them from his love (Romans 8:35).
 • That God would meet their needs according to his riches in glory in Christ Jesus, so that they might have to give to those in need (Philippians 4:19; Ephesians 4:28).

3. Pray for the millions of unbelievers near the calamity and far from it:

 • That they would see the helplessness of man before the Power that rules the world and fly to Christ who alone delivers from the final cyclone of God’s wrath (1 Thessalonians 1:10).
 • That they would not respond like the people in Revelation (9:20; 16:9, 11) who did not repent at the devastation but cursed God.
 • That they would hear the best news in all the world—not the news of health, wealth, and prosperity in this world, but the news that Christ became a curse for us (Galatians 3:13) so that in him we can be more than conquerors in every calamity of life (Romans 8:37).

4. Pray for those of us who live in the seeming security and prosperity of America:

 • That we would see what is about to break over us in due time—either collectively as God removes the hand of his providential restraint, or individually as one by one we are whisked to the hospital, then wheeled to the nursing home, and then carried to the funeral home (Hebrews 9:27).
 • That millions would be made to see this and repent from the adultery of treasuring anything more than Christ (James 4:4).

5. Give money to replenish the coffers of compassion “since you also are in the body” (Hebrews 13:3).

6. Muster a team from your church, and when the doors are open, be ready to go.

This kind of going always has the promise of a special, “I will be with you to the end of the age” (Matthew 28:20). ..... Link to read more www.desiringgod.org (my favorite link)

ဆုေတာင္းၾကပါ။

ရန္ကုန္ဖုန္းလိုင္း တခ်ိဳ႕ျပန္ေကာင္းေတာ့ ေျပာတာေပါ့ ေနာ္၊ ဟိုတေယာက္ေခၚ ဒီတေယာက္ေခၚနဲ႕ေလ။ အင္းခုထိေတာ့ တကယ္တမ္းလိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံ အကူအညီ အျပည့္အဝ မရေသးဘူးပါတဲ့။ ကဲ က်မတို႕ ဘာတတ္နိုင္ေသးလည္း ရွိထား၊ ရထားတဲ့ အာဏာကို အျပည့္အဝသံုးျပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို လ်စ္လွ်ဴရူရဲ တဲ့ စိတ္ဓာတ္ၾကံခိုင္မႈ႕ကိုဘဲ ခ်ီးက်ဴးရေတာ့မွာေပါ့ ကြယ္။

Fruit grows from Spiritual Seeds.

I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.” John 12:24 (NIV)


*** *** *** ***

When you think about your walk with Jesus, some days you may wonder, “Why is this so hard? I’m still struggling with so many problems. When will I finally get it right?”

In my journey as a pastor, I’ve learned that spiritual growth is often like the growth we see in nature – the best fruit ripens slowly. In John 12:24, Jesus says, “I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.” (NIV)

The problem is we tend to get impatient, so we dig up the seed to check the progress of its growth, and that slows down our growth! If you’re not seeing as much fruit as you’d like, don’t despair. Growth takes time.

In the meantime, try these steps for spiritual growth:

 • Nurture growth with God’s Word – I know you’re already doing this, but when you read the promises of God, again and again, it helps you remember that he is at work, even when you can’t see him at work: “Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see” (Hebrews 11:1 NIV).
 • Cooperate with God as he prunes – Praise God for the work he’s doing in your life, remembering “he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more” (John 15:2 NLT).
 • Pray through the “fruit list” – Pray through the “fruit list” (the fruit of the Spirit) from Galatians 5:22-23. The NIV Bible lists the fruit as love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ask God to help you grow this fruit in your life........ Rick Warren

Friday, May 9, 2008

ဆုေတာင္းခ်က္

က်မတို႕ မတတ္နိုင္ေသာ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္လက္ေတာ္မွာ အပ္နွံၾကရေအာင္၊ အားလံုးကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ( သင္သည္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဆိတ္ညံရာ အခန္းသို႕ဝင္၍ တံခါးကိုပိတ္ျပီးမွ၊ မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္၏ အဘကိုဆုေတာင္းေလာ့၊ မထင္ရွားေသာ အရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာသင္၏ အဘသည္ အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ။ ရွင္မႆဲ ၆ း၆ )
မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မေသမေပ်ာက္ က်န္ရစ္သူမ်ား အခ်ိန္မွီအကူအညီမ်ားရရွိနိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီမဲ့သူမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးနိုင္ပါေစ။ သံမဏိကဲ့သို႕ မိမိ၏ အတၱ အတြက္ခိုင္မာေနေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား လူလူျခင္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ သနားညွာတာေသာစိတ္၊ ၾကင္နာယိုင္းပင္းတတ္ေသာစိတ္၊ ျဖင့္ေပ်ာ့ေျပာင္းလာနိုင္ပါေစလို႕။ ေနာက္တခ်က္က သူတို႕ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသိေသာသူမ်ားကို အျပစ္မွလႊတ္ဖို႕ ဆုေတာင္းၾကရေအာင္၊ ေမတၱာပို႕ရေအာင္ေနာ္။
( အိုအဘ၊ သူတို႕၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ သူတို႕သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾကဟု ျမြတ္ဆိုေတာ္မူ၏။ ရွင္လုကာ ၂၃ း ၃၄)

မေသမေပ်ာက္ က်န္ရစ္သူမ်ားလည္း၊ ဗဟုတုတ နည္းပါးေသာ္ျငားလည္း ေရကို က်ိဳခ်က္ေသာက္ဖို႕ရန္ေလာက္ေတာ့ အသိဥာဏ္ရွိပါေစ၊ ေဘးကင္းပါေစ၊ ရန္ကင္းပါေစ၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား အလ်င္အျမန္ရပါေစ၊ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကပါ။

က်မလည္း သိသမွ်ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ အားလံုးကို အကူအညီေတာင္းထားပါတယ္၊ အားလံုးဟာ ျမန္မာ့မုန္တိုင္း ေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ္ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ေတာင္းေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္။ ရွင္မႆဲ ၇ း ၇)

Thursday, May 8, 2008

How Do You Develop Self-Control?

God did not give us a spirit that makes us afraid but a spirit of power and love and self-control. 2 Timothy 1:7 (NCV)

*** *** *** ***

Successful people have one obvious trait in common: personal discipline. They are willing to do things that average people are unwilling to do.

It’s my observation that successful people express their self-discipline in six ways:

· Successful people master their moods – They live by their commitments, not their emotions. They do the right thing, even when they don’t feel like it. “A person without self-control is as defenseless as a city with broken-down walls” (Proverbs 25:28 NLT).

· Successful people watch their words – They put their minds in gear before opening their mouths: “Those who control their tongue will have a long life ….” (Proverbs 13:3 NLT).

· Successful people restrain their reactions – How much can you take before you lose your cool? “People with good sense restrain their anger; they earn esteem by overlooking wrongs” (Proverbs 19:11 NLT).

· Successful people stick to their schedule – If you don’t determine how you will spend your time, you can be sure that others will decide for you! “So be careful how you live, not as fools but as those who are wise. Make the most of every opportunity for doing good in these evil days” (Ephesians 5:15-16, NLT).

· Successful people manage their money – They learn to live on less than what they make, and they invest the difference. The value of a budget is that it tells your money where you want it to go rather than wondering where it went: “The wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get” (Proverbs 21:20 NLT).

· Successful people maintain their health – That way they can accomplish more and enjoy their achievements: “… control your body and live in holiness and honor” (1 Thessalonians 4:4 NLT).

Now, where do you need to develop self-control?

The disciplines you establish today will determine your success tomorrow. But it takes more than just willpower for lasting self-control. It takes a power greater than yourself. Think about this promise from the Bible: “For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline” (2 Timothy 1:7 NLT).

The more I accept God’s control over my life, the more self-control he gives me!...... Rick Warren

Tuesday, May 6, 2008

ေမးခြန္းေတြေျဖပါအံုး။


ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ တိုက္ခိုက္သြားေသာ္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့နဲ႕ မေသမေပ်ာက္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထံသို႕ နိုင္ငံရပ္ျခား အသီးသီးမွ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္စြာ လက္ခံနိုင္ဖို႕ အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။ ေန႕တိုင္း သတင္းကိုၾကည့္၊ ဖတ္၊ နားေထာင္ ေနေသာ္ျငားလည္း ခုခ်ိန္ထိ၊ ရြာလံုးကၽြတ္နီးပါး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားေသာ္ေက်းရြာေတြကို ေရ၊ စားစရာ၊ ေဆးဝါး အကူအညီေတြေရာက္ရွိေၾကာင္းနွင့္၊ ပံုေတြမေတြ႕ရေသးတာ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္၊ စဥ္းစားလို႕မရပါ။ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီေပးေသာ္သူမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးျပီး၊ လက္ကမ္းကူညီ ခြင့္မေပးေသးတာ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ မုန္တိုင္းေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို ၾကိဳတင္သိရွိျပီးေသာ စစ္အစိုးရသည္ ရြာေတြထဲထိေအာင္ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ သတင္းၾကိဳတင္ မေပးနိုင္တာ၊ ကူညီပစၥည္းမ်ား ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႕ အေရာက္ပို႕နိုင္မွာပါလိမ့္၊
'Give us money, we'll distribute it.'*** လို႕တြင္တြင္ေျပာျပီး ေနေသာ စစ္အစိုးရၾကီးက ဘယ္ထိခရီးတြင္လို႕ ေဆးဝါး၊ ေရ၊ အစားအစာ ေတြကူညီ ျပီးေနျပီလဲ။ ေခါင္းေနွာက္ေအာင္စဥ္းစား အေျဖမထြက္လို႕ လာေရာက္ေျဖၾကားေပးပါအံုး လို႕။

***code from this web page; to read more go to

Click Here


Serving Your Generation in Your Time

“… After David had served his generation according to the will of God, he died….” Acts 13:36 (NLT)

*** *** *** ***

My life verse is Acts 13:36, where we’re told David is purpose driven: “… After David had served his generation according to the will of God, he died….” (NLT)

Imagine having that statement inscribed on your tombstone: “He served God’s purpose in his own generation!” “She served God’s purpose in her own generation!” In my opinion, you could receive no greater honor than that.

So how do you do that?

He served God’s purpose …
God’s purpose for the church is also his purpose for every Christian. As individual followers of Christ we’re to use our lives in worship, ministry, evangelism, discipleship, and fellowship. The church allows us to do it together. We are not alone in serving him.

That’s why I love the church with all of my heart. It’s the most brilliant concept every created. It has outlasted cultures, governments, skeptics, enemies from within and without, and it will continue to do so until Jesus returns.

We must love the church as Christ does and we must teach others to love the church also. “… Christ loved the church and gave himself up for her.… After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church – for we are members of his body” (Ephesians 5:25, 29-30 NIV).

In his own generation …
The truth is you can’t serve God in any other generation except your own!You may want to but it’s only wishful thinking. We cannot bring back the past. Ministry must always be done in the context of the current generation and culture. Whether we like it or not, we must minister to people in the culture as it really is, not in some past form that we may have idolized in our minds.

We don’t know what the final chapters of your story will hold, but we can be confident of this: “… that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.” (Philippians 1:6 NIV)

God finishes whatever he starts. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. There are many factors that influence your life, things you have no control over: your background, nationality, age, giftedness. These were determined by the sovereignty of God.

But there is one important factor that you do have control over: how much you choose to believe God! You, my friend, can believe God as you serve your generation according to the will of God. .... Rick Warren

ဓါတ္ပံုတခ်ိဳ႕၂

Flooded villages are seen in this aerial view near an airport ...

A flooded village is seen in this aerial view near an airport ...

An aerial photo shows damage to rooftops of residential buildings ...

Residents are seen near uprooted trees and downed power lines ...
I got pictures from http://news.yahoo.com/s/nm/20080506/ts_nm/myanmar_cyclone_dcဆူနာမိ အေရး အခင္းတုန္းက နိုင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရသည္၊ အကူအညီ ေတာင္းခံေၾကာင္းနွင့္ အကူအညီ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ။
www.CNN.com

www.yahoo.com/news
ေတြမွာလည္း သြားေ၇ာက္နားေထာင္၊ ၾကည့္ရူနိုင္ပါတယ္။

Monday, May 5, 2008

ေမလ ငါးရက္ေန႕ (သို႕မဟုတ္) ေဖေဖ ခြဲခြာခဲ့ေသာေန႕


ေဖေဖ သမီးတို႕ မိသားစုကို ေလာက အလည္မွာ ခ်န္ခဲ့တာ ( ဆယ္ ) နွစ္တိုင္တိုင္ ရွိခဲ့ျပီေနာ္။ ေဖေဖ လူ႕ေလာကမွာ သမီးတို႕နဲ႕ အတူ မရွိနိုင္ေတာ့ေပမဲ့ ေဖေဖ့ရဲ႕ ဆိုဆံုးမမႈ႕ေတြက သမီးရင္ထဲမွာ အျမဲရွင္သန္ေနဆဲပါ။ တုတ္ကိုင္ျပီးတခါမွ မဆံုးမခဲ့ေပမဲ့ ေဖေဖေျပာခဲ့တဲ့စကားနဲ႕၊ အမူအက်င့္ေတြဟာ သမီး ရင္ထဲမွာ အျမဲရွင္သန္ေနဆဲပါ ေဖေဖ။ သူမ်ား ဖခင္ေတြလို ေငြေၾကးဆိုတဲ့ အေမြေတြကို မထားခဲ့ေပမဲ့ လူ႕ေဘာင္စည္းမ်ဥ္းထဲက သူတပါးကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ သနားၾကင္နာစိတ္၊ ကူညီယိုင္းပင္းတဲ့စိတ္ေတြ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးတတ္တဲ့စိတ္၊ အထူးသျဖင့္ ဘုရားကိုယံုၾကည္ျပီး၊ ဆုေတာင္းတတ္တဲ့စိတ္၊ က်မ္းစာကိုအျမဲဖတ္ဖို႕နဲ႕ မိမိရဲ႕တေန႕တာ အသက္ရွင္ေနထိုင္မူ႕ကို ဘုရားဆီကခြန္အားနဲ႕ စတင္တတ္တဲ့ အက်င့္္ေလးေတြ အေမြေကာင္း တခုအေနနဲ႕ ရရွိခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္လို႕ မဆံုးဘူး ေဖေဖ။

ဒိုင္ယာနာမင္းသမီး၊ မာသာထရီဇာလို ေဖေဖ့ ေနာက္ဆံုးခရီးက မစည္ကားေပမဲ့ ယဥ္တန္းၾကီး ေျမာက္ျမားစြာနဲ႕ လူေပါင္း ( ၅၀၀ ) ေလာက္က ေဖေဖ့ကို လိုက္ပို႕ၾကတယ္ေလ၊ တဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က သမီးမသိေပမဲ့ အားလံုးဟာ ေဖေဖ့ရဲ႕ စိတ္သေဘာထား ျဖဴစင္မႈ႕နဲ႕ သူတပါးကို ယိုင္းပင္းကူညီ တတ္တဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖ့ရဲ႕ ေကာင္းသတင္းေတြ ေျပာေနလိုက္တာ၊ သမီး အမ်ားၾကီး ဂုဏ္ယူမိတယ္ ေဖေဖ။

ရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ လူဆင္းရဲ၊ မိခင္မဲ့၊ ဘခင္မဲ့၊ အသက္ၾကီးရြယ္အို အိမ္ေတြဆို ေဖေဖ ျမိဳ႕ကို ျပန္ေရာက္တိုင္း လက္ေဆာင္ေလးေတြ ကိုင္ျပီး အလည္အပတ္သြား တတ္တဲ့ ေဖေဖ့ အေၾကာင္း ေတြခုခ်ိန္ထိ ေျပာလို႕မဆံုးနိုင္ၾကေသးဘူး ေဖေဖ။

ေဖေဖဟာ မနက္တိုင္း ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ျပီးအျပန္၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲဝင္ သမီးတို႕ေမာင္နွမေတြအတြက္ေရာ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြ အတြက္ပါမက်န္ အားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးတတ္တဲ့ေဖေဖေရ၊ ေဖေဖ့ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားရွင္နားေညာင္းျပီး သမီးတို႕ေမာင္နွမေတြကို ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား တခုျပီးတခု မေရတြက္နိုင္ေအာင္ ေပးျမဲ ၊ ရရွိေနဆဲပါ ေဖေဖ။

စိတ္ျမန္၊ လက္ျမန္ရွိတဲ့ သမီးကို ဘာမဆိုေသခ်ာဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႕နဲ႕၊ အေဆာတလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ဖို႕၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႕၊ ဂတိတည္တတ္ဖို႕နဲ႕၊ အလုပ္ဟူသမွ်ကို ေသခ်ာေစ့စပ္စြာ လုပ္တတ္ဖို႕ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ေဖေဖ့ေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ သမီးတို႕ ေမာင္နွမေတြ တိုင္းတပါးမွာ အလုပ္ကိုယ္စီလုပ္နဲ႕လုပ္ကိုင္ရျပီး၊ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ခ်ီးက်ဴး၊ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံေနရဆဲပါေဖေဖ။

သမီးလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြဟာ ေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူး၊ လုပ္သင့္၊ မလုပ္ထိုက္ဆိုတာကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပျပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို အျမဲေပးတတ္တဲ့ေဖေဖ၊ သားသမီးေတြ အတြက္ အျမဲတမ္းမားမားမတ္မတ္ ရင္ဆိုင္တတ္တဲ့ေဖေဖ့ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈ႕ေတြ သမီးတို႕ေမာင္နွမေတြ ခုထိခံစားေနရေသးတယ္ေဖေဖ။

စီးပြားေရးအတြက္ အျမဲခရီးထြက္ေနရတဲ့ေဖေဖဟာ သမီးလြမ္းျပီး က်န္ရစ္မေနေအာင္လို႕ လက္ဖဝါးေလးမွာ တံေတြးဆြတ္ျပီး " I love you, Kaji" လို႕နုတ္ဆက္တတ္တဲ့ေဖေဖ။ မိသားစုကို ခ်စ္ျခင္း၊ ေမတၱာေတြျပဖို႕ဆို အျမဲ အေတြးသစ္၊ အၾကံသစ္ေတြ ရွိေနတတ္တဲ့ေဖေဖ၊ ေမြးေန႕တိုင္း၊ ခရစ္စမတ္တိုင္း ေဖေဖ ဘာအထူးအဆန္းလုပ္အံုးမလဲဆိုတာ အျမဲတမ္း ရင္တခုန္ခုန္နဲ႕ သမီးတို႕ေမာင္နွမေတြ ေစာင့္ေနတတ္ခဲ့တာ၊ ခုဆို သမီးတို႕လဲ တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ရင္ခုန္ေအာင္လုပ္ရင္း မိသားစုရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲပါ ေဖေဖ။

ေဖေဖ့ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္မွာ ေအးစက္ေနတဲ့ ေဖေဖ့လက္အစံုက ေႏြးေထြးတဲ့ ေဖေဖ့ နွလံုးသားကို ေဖာ္က်ဴးေနသလို၊ နုတ္ခမ္းေလးေတြဟာလည္း၊ အား မငယ္တတ္ဖို႕၊ ေလာကၾကီးကို ျပံဳးျပီး အနိုင္ယူနိုင္ဖို႕ခြန္အားေတြေပးေနေသးတယ္ေဖေဖ။

ေဖေဖဟာ ေလာကၾကီးမွာ မရွိေတာ့ေပမဲ့ သမီးနွလံုးသားမွာ အျမဲတမ္းရွင္သန္ေနဆဲပါေဖေဖ။ ခုခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ သမီးေတြအတြက္ ေကာင္းကင္ဘံု တေနရာကေနျပီး၊ ဘုရားသခင္နဲ႕ တိုင္ပင္၊ သမီးတို႕ကို ေကာင္းၾကီး ေပးေနဆဲပါေဖေဖ။

Sunday, May 4, 2008

ဓါတ္ပံုတခွ်ိဳ႕

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္တိုက္ခိုက္သြားေသာ္ မုန္တိုင္းဓါတ္ပံု တခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါဆိုဒ္၊ လင့္ မ်ား တြင္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

http://www.flickr.com/photos/above_and_beyond

ဒီေအာက္က ပံုေတြက world news ထဲကပါ၊


In this photo released by China's Xinhua News Agency, an electric ...

Damage from Cyclone Nargis is seen in central Yangon on May ...Bangladeshi fishermen tend to their anchored boats on the River ...Military personnel attempt to remove fallen trees from a road ...Military personnel attempt to remove fallen trees from a road ...
In this photo released by Democratic Voice of Burma, showing ...


I got all this pictures from

http://news.yahoo.com/nphotos/Tropical-cyclone-slams-into-Myanmar

If u want to know about storm;

http://www.mizzimaburmese.com/content/view/1000/

http://www.irrawaddy.org/bur/news2008/May/may_03a_08.html

http://www.newsnow.co.uk/newsfeed/?name=Myanmar

http://www.nationalpost.com/news/world/story.html?id=491192

http://niknayman.blogspot.com/2008/05/nargis_04.html


The Ascension

ငါသည္သြား၍ သင္တို႕ ေနစရာ အရပ္ကိုျပင္ဆင္ျပီးမွ တဖန္လာျပန္၍ ငါရွိရာ အရပ္၌ သင္တို႕ ရွိေစျခင္းငွါ ငါသြားရ၏ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း ၂-၃)

I got to prepare a place for you...I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also. ( John 14;2-3 )

The repeated appearances of Jesus after His death and resurrection brought His followers so much joy that they must have wanted the visits to continue indefinitely. But on the 40th day after His resurrection, having given His disciples final instructions, Jesus slowly ascended and a cloud hid Him from view.

Jesus could have vanished instantly, as He had done previously (Luke 24: 31). But He chose to ascend visibly to impress on His followers that this was the end of His visits. His bodily presence would soon be replaced by "another helper," the Holy Spirit promised in John 14:16. Jesus' ascension marked the dawn of a new era.

In His glorified human body, the Lord Jesus ascended, entered heaven, sat down at the right hand of God, sent the Holy Spirit ( John 14:16-18; Acts2:33), and now intercedes for us ( Rom 8:34, Heb 7:25 ). He permeates the whole universe with His spiritual presence and power ( Col 1:15-23; Eph 4:10).

An ancient writing says that Jesus ascended bodily into heaven " our entrance to secure, and our abode to prepare." That's true. But it;s also true that as God, He is always spiritually present with us and will be " to the end of the age" (Matt 28:20). What a wonderful Savior we have!.... Herb Vander Lugt

the Lord ascended bodily
From earth to heaven's throne;
Now He is there to intercede
For those who are His own. .....Sper

Jesus went away so the Holy Spirit could come to stay

Friday, May 2, 2008

Seven Secrets of Stress Management

ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ေတာ၌ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို႕လာၾက၊ ခဏအားျဖည့္၍ ျငိမ္သက္စြာေနၾကဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူမ်ားသြားလာၾကသည္ျဖစ္၍ တမန္ေတာ္တို႕ သည္ အစာစားျခင္းငွါမွ် မအားနိုင္ၾက။ ( ရွင္မာကု ၆ း ၃၁ )


Then Jesus said, “Let’s get away from the crowds for a while and rest.” There were so many people coming and going that Jesus and his apostles didn’t even have time to eat. Mark 6:31 (NLT)

*** *** *** ***

Jesus experienced enormous stress and pressure, yet it didn’t seem to disturb his peace of mind. In spite of opposition, constant demands, and little privacy, his life reflected a calm sense of balance.

What was his secret?

Identification – Know who you are (John 8:12)

Eighteen times Jesus publicly defined himself. There was no doubt in his mind as to who he was. If you are unsure of your identity, you’ll allow others to pressure you into their molds. Trying to be someone you’re not causes stress!

Dedication – Know who you want (John 5:30)

You can’t please everyone. Even God can’t! Just about the time you get “Crowd A” happy, then “Crowd B” willbe upset with you. Jesus never let the fear of rejection manipulate him. No one can pressure you without your permission.

Organization – Set clear goals (John 8:14)

Jesus said, “I know where I came from and where I am going.” (NIV) Preparation prevents pressure, but procrastination produces it. You work by either priorities or pressures.

Concentration – Focus on one thing at a time (Luke 4:42-44)

You can’t chase two rabbits at the same time! Jesus knew how to handle interruptions without being distracted from his primary goal.

Delegation – Don’t try to do everything yourself (Mark 3:14)

We get tense when we feel it all depends on us. Jesus enlisted twelve disciples. Don’t allow perfectionism, or the fear that others may do a better job, to keep you from involving others in the task.

Meditation – Make a habit of prayer (Mark 1:35)

No matter how busy Jesus got, he found time to get alone to pray everyday. A daily quiet time is a great stress decompression chamber. Use this time to talk to God about your pressures and problems, evaluate your priorities, and discover the rules for successful living by reading the Bible.

Relaxation – Take time to enjoy life (Mark 6:30-31)

Balance is the key to stress management. Work must be balanced with fun and worship........Rick Warren


Thursday, May 1, 2008

Let Other Believers Help You Walk with Chris

တိုင္ပင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အၾကံပ်က္တတ္၏။ တိုင္ပင္ေသာ သူမ်ားလွ်င္ မူကား၊ အၾကံ တည္တတ္၏။ (သုတၱံက်မ္း ၁၅ း ၂၂ )


Plans go wrong for lack of advice; many counselors bring success.


Proverbs 15:22 (NLT)

*** *** *** ***

We all need mentors – other believers – to guide us in our walk with Christ. We need people to coach and train us in ministry.

Mentors can bring out the best in you and help you achieve God’s unique mission for your life. Mentors help you keep growing – in your roles, your goals, and your soul.

Using mentors is common in a lot of professions. For instance, doctors mentor younger doctors; musicians mentor other musicians. If you search the Internet, you’ll find all kinds of organizations that are now using some sort of mentoring process.

Why? We learn best through mentors. Proverbs 15:22 says, “Plans go wrong for lack of advice; many counselors bring success.” (NLT)

Is there someone advising you? If not, find a mentor – perhaps an older Christian who can help you on your path toward Jesus-like maturity, or a Christian who is a few steps ahead of you in his prayer life or a few steps ahead in her ability to witness.

When I’m with a mentor, I focus on these two things:

1. Ask questions – Proverbs 20:5 says, “The purposes of a man’s heart are deep waters, but a man of understanding draws them out.” (NIV) Everyone has a reservoir of knowledge, skills, and experience to share. You are being wise when you draw these out and learn from another.

You don’t have to limit asking questions to just one mentor you meet with on a regular basis. You can meet mentors anywhere. Make a little 3-by-5 card and keep it with you – with standard questions to ask every time you get around a quality person.

I have my own set of standard questions. Whenever I am around someone I can learn from, I pull out my card. I ask questions like:

• How do you handle stress?


• What have been the greatest successes in your life, and what are the causes of it?


• What were the greatest failures in your life?


• What would you do differently if you were doing life over?


• What kind of books do you read?


• How do you manage your time?


• How do you manage your money?


• What have been the greatest lessons you’ve learned?


• What have been the greatest surprises in your life?

2. Accept feedback – Ecclesiastes 7:5 says, “It is better to be criticized by a wise person than to be praised by a fool!” (NLT) Feedback is absolutely essential to fulfilling God’s mission for your life. If you don’t get feedback, you’re going to get off course.

Did you know that in all the Apollo space flights to the moon the astronauts had to do constant course corrections? The earth was turning, the moon was turning, and there was a rotation going on. In order to get the rocket to the spot on the moon where it was supposed to be at a certain time, the astronauts had to continually correct their course. To do so, they had to get feedback.

If you’re not open to feedback, you’re not going to learn, you’re not going to grow, and you’re not going to develop. You need to learn to accept criticism.

Go out and find someone you trust, someone with skills and experiences you can learn from, and ask that person to be your mentor.

(Editor’s Note: We’re excited to announce that your Daily Devotionals will now be from Pastor Rick Warren! We are grateful to Jon Walker for his season of ministry through these devotionals and wish him well as he continues his ministry journey.) ........Rick Warren